شمارهٔ ۵۴

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

بنگر که چه غم بیتو کشیدم آخر
تا نیست شدم بیارمیدم آخر
گفتی که برس تا به بر من برسی
چون در تو رسم چون برسیدم آخر