شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

در عشق نشان و خبر من برسید
وز گریهٔ خونین جگر من برسید
چندان بدویدم که تک من بنماند
چندان بپریدم که پر من برسید