شمارهٔ ۲۵

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

تا جان دارم همچو فلک میپویم
وز درد وصال او سخن میگویم
آن چیز که کس نیافت آن میطلبم
آن چیز که گم نکردهام میجویم