تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از هجر و وصل نیست گشایش دل مرا
چون گوهرست قسمت من از دو سو گره