شمارهٔ ۱۲۳

گیتیت چنین آید، گردنده بدین سان هم
هم باد برین آید و هم باد فرودین