شمارهٔ ۱۲۴

به چنگال قهر تو در، خصم بد دل
بود همچو چرزی به چنگال شاهین