شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

تا روی به روی دلفروز آوردیم
چون شمع گداختیم و سوز آوردیم
بس شب که میان جمع اندوهگنان
چون شمع به صد سوز به روز آوردیم