رباعی شمارهٔ ۴۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دل سوختگان را خبر از عشق تو نیست
مشتاق هوا را اثر از عشق تو نیست
در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم
زان هیچ مقام برتر از عشق تو نیست