تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در طریقت، بار هر کس را که نگرفتم به دوش
چون گشودم چشم بینش، بار بر دل شد مرا