تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

قامت خم برد آرام و قرار از جان من
خواب شیرین، تلخ ازین دیوار مایل شد مرا