بیت ۵۸

سعدی / مواعظ / مفردات

از بهر دل یکی به دست آوردن
مطبوع نباشد دگری آزردن