نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال عید
از صد نگه براه تو دامی نهاده اند
بر خود نظر گشا ز تهی دامنی مرنج
در سینهٔ تو ماه تمامی نهاده اند
بررسی آماری هلال عید - نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال عید

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نهاده می باشند. اقبال لاهوری از کلمه نهاده ۲ بار در هلال عید - نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال عید استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نهاده 2