رباعی شمارهٔ ۵۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر بوی نمی‌بری در این کوی میا
ور جامه نمی‌کنی در این جوی میا
آن سوی که سویها از آنسوی آید
می‌باش همان سوی و بدین سوی میا