’شاخ نهال سدره ئی خار و خس چمن مشو»

’شاخ نهال سدره ئی خار و خس چمن مشو»
«منکر او اگر شدی منکر خویشتن مشو»