رباعی شمارهٔ ۸۰۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

لبهای تو آنگه که با ستیز بود
در هر دو جهان از تو شکرریز بود
گر در دل تنگ خود تو ماهی بینی
از من بشنو که شمس تبریز بود