رباعی شمارهٔ ۳۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کرده فلک به خون من نامزدت
دیدار نکو داده و برده خردت
ز اقبال قبول تو و ز ادبار ردت
من خود رستم وای تو و خوی بدت