شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و یکم: در صفت بیچارگی عاشق

در عشق تو پیوسته به جان میگردم
چون شیفتگان گِردِ جهان میگردم
برخاک نشسته اشک خون میریزم
پس نعره زنان در آن میان میگردم