شمارهٔ ۶۶

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

مائیم و میی و مطربی مشکین خال
بی هجر میسَّر شده ایام وصال
با سیمبری نشسته در باد شمال
زین آب حرام خون خود کرده حلال