شمارهٔ ۶۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

این نوحه که از چنگ کنون میآید
تا کی گویی که بوی خون میآید
وین نالهٔ زارِ نای در وقت بهار
گوئی که ز گور من برون میآید