غزل شمارهٔ ۹۵۹

ساقیم می رفت و رندان در پیش
جام می بر دست و مستان در پیش
عزم کردم تا خرابات مغان
عاشقان و می پرستان در پیش
نعره مستانه می زد دم به دم
های و هوی باده نوشان در پیش
گر به مستی عربده کردی دمی
لطف فرمودی فراوان در پیش
چون روان شد از برم عمر عزیز
دل روان شد از بدن جان در پیش
در هوای بزم او نی در خروش
چنگ با زلف پریشان در پیش
دُرد دردش نوش کن ای جان من
تا بیابی صاف درمان در پیش
خضر رفته از پی ساقی ما
نوش کرده آب حیوان در پیش
خوش خرامان می رود مست و خراب
نعمةالله و حریفان در پیش
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۹۵۹ - ساقیم می رفت و رندان در پیش

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دم، روان، جان، نوش می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه دم ۲ بار ، روان ۲ بار ، جان ۲ بار ، نوش ۲ بار در غزل شمارهٔ ۹۵۹ - ساقیم می رفت و رندان در پیش استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دم 2
روان 2
جان 2
نوش 2