شمارهٔ ۳۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

آرزو خار و خسی نیست که آخر گردد
ورنه با شعله خوی تو که بس می آید؟