شمارهٔ ۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز
که رنگ گل به نسیم بهار برخیزد