رباعی شمارهٔ ۱۵۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

پست افکندم غم تو ای سرو بلند
شادم که مرا غمت بدین روز افکند
داد من و بیداد تو آخر تا کی
عذر من و آزار تو آخر تا چند