شمارهٔ ۵۴

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

چون وصل تو یک ذرّه نیفتاد به دست
جز باد چه دارد دل ناشاد به دست
ازوصل تو چون به دست جز بادی نیست
باخاک شدم بی سر و بن باد به دست