تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۶۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون قلم، شد تنگ بر من از سیه‌کاری جهان
نیست جز یک پشت ناخن، دستگاه خنده‌ام