شمارهٔ ۸۰

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

بر خاک بسی نشستم از غمناکی
تا وارستم ازین حجاب خاکی
ای بس که برفت جان من در پاکی
تا درکش گشت چونی ادراکی