رباعی شمارهٔ ۳۲۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

دل رفت و سر راه دل استان بگرفت
وز عشق دو زلف او بدندان بگرفت
پرسید کی تو چون دهان بگشادم
جست از دهنم راه بیابان بگرفت