رباعی شمارهٔ ۱۰۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

اندر غم تو نگار، همچون نارم
می‌سوزم و می‌سازم و دم برنارم
تا دست به گردن تو اندر نارم
آکنده به غم چو دانه اندر نارم