شمارهٔ ۴۱۵

تنها نه کار من به نگاه نخست کرد
هر کس که دید جلوه او پای سست کرد
زلف از متاع فتنه تهیدست گشته بود
خط عاقبت شکسته او را درست کرد
بررسی آماری شمارهٔ ۴۱۵ - تنها نه کار من به نگاه نخست کرد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کرد، او، کار، گشته، را!، به، تنها، زلف، درست، جلوه می باشند. صائب تبریزی از کلمه کرد ۳ بار ، او ۲ بار ، کار ۱ بار ، گشته ۱ بار ، را! ۱ بار ، به ۱ بار ، تنها ۱ بار ، زلف ۱ بار ، درست ۱ بار ، جلوه ۱ بار در شمارهٔ ۴۱۵ - تنها نه کار من به نگاه نخست کرد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کرد 3
او 2
کار 1
گشته 1
را! 1
به 1
تنها 1
زلف 1
درست 1
جلوه 1
بود 1
عاقبت 1
نخست 1
خط 1
,که 1
فتنه 1
کس 1
هر 1
متاع 1
نگاه 1
مِنْ 1
دید 1
آز 1
نه 1
شکسته 1
سست 1
پای 1
تهیدست 1