رباعی شمارهٔ ۳۰۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

اندر دریا نهنگ باید بودن
واندر صحرا پلنگ باید بودن
مردانه و مرد رنگ باید بودن
ورنه به هزار ننگ باید بودن