رباعی شمارهٔ ۱۴۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای منزل دوست، خوش هوایی داری
پیداست که بوی آشنایی داری
خاک کف تو چو سرمه در دیده کشم
زیرا که نشان از کف پایی داری