رباعی شمارهٔ ۱۳۶۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

نی سخرهٔ آسمان پیروزه شوم
نی شیفتهٔ شاهد ده روزه شوم
در روزه چو روزی ده بیواسطه‌ای
پس حلقه بگوش و بندهٔ روزه شوم