رباعی شمارهٔ ۵۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟
خود زشت بود که عقل ما در تو رسد
گویند: ثنای هر کسی برتر ازوست
تو برتر از آنی که ثنا در تو رسد