رباعی شمارهٔ ۴۵۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

یاری که به حسن از صفت افزونست
در خانه درآمد که دل تو چونست
او دامن خود کشان و دل میگفتش
دامن برکش که خانهٔ پرخونست