شمارهٔ ۳۳۱

از موی چو کافور دلم بیت حزن شد
سررشته خوشحالی من تار کفن شد