شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی که تعلّق به

این کار که عشق تو مرا پیش آورد
نه در خورِ جانِ منِ درویش آورد
من حوصلهای نداشتم، عشق توام،
چندان کامد، حوصله با خویش آورد