شمارهٔ ۴۳۳

می کند عیب نمایان را هنرپرور کمال
تنگ چشمی می شود در دانه گوهر کمال