تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۹۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هر که داند که خبرها همه در بیخبری است
هرگز از گوشهٔ میخانه نیاید بیرون