شمارهٔ ۱۴۸

ماه تمامست روی دلبرک من
وز دو گل سرخ اندر و پر گاله