رباعی شمارهٔ ۷۶۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشق آن باشد که خلق را دارد شاد
عشق آن باشد که داد شادیها داد
زاده است مرا مادر عشق از اول
صد رحمت و آفرین بر آن مادر باد