رباعی شمارهٔ ۱۱۰۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آمد شد خود به کوی تو می‌بینم
میل دل و دیده سوی تو می‌بینم
گیرم که همه جرم جهان من کردم
آخر نه جهان بروی تو می‌بینم