دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰

آتش غیرتش برافروزد
غیر خود را به یک نفس سوزد
لیس فی الدار غیره دیار
این سخن را به ما بیاموزد
بررسی آماری دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰ - آتش غیرتش برافروزد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات را!، به، سخن، غیره، نفس، الدار، یک، غیر، لیس، غیرتش می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه را! ۲ بار ، به ۲ بار ، سخن ۱ بار ، غیره ۱ بار ، نفس ۱ بار ، الدار ۱ بار ، یک ۱ بار ، غیر ۱ بار ، لیس ۱ بار ، غیرتش ۱ بار در دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰ - آتش غیرتش برافروزد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
را! 2
به 2
سخن 1
غیره 1
نفس 1
الدار 1
یک 1
غیر 1
لیس 1
غیرتش 1
سوزد 1
ما 1
فی 1
بیاموزد 1
آتش 1
خود 1
دیار 1
این 1
برافروزد 1