تک‌بیت شمارهٔ ۷۵۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چه سیل بود که از کوهسار حادثه ریخت ؟
که در فضای زمین، گوشهٔ فراغ نماند