تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

لب نهادم به لب یار و سپردم جان را
تا به امروز به این مرگ نمرده است کسی