رباعی شمارهٔ ۲۴

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از روی تو و زلف تو روز آمد و شب
ای روز و شب تو روز و شب کرده عجب
تا عشق مرا روز و شبت هست سبب
چون روز و شبت کنم شب و روز طلب