چرا همی نچمم؟ تا چرا کند تن من
که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم