بخش ۷۷

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

ندهد مرد هوشمند جواب
مگر آنگه کزو سؤال کنند