تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۴۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نیست ممکن از پشیمانی کسی نقصان کند
شاخ گل شد دست افسوسی که ما بر سر زدیم