رباعی شمارهٔ ۱۱۶۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای راحت و آرامگه پیوستم
تا روی تو دیدم ز حوادث رستم
در مجلس تو گر قدحی بشکستم
صد ساغر زرین بخرم بفرستم