شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

راهی به خودم که مینماید آخر
بندی ز دلم که میگشاید آخر
چون کار ز دست جمله کردند برون
چه کار زدست ما برآید آخر